جهاد دانشگاهی مازندران

 

نماينده رئيس در حوزه پشتيباني: میلاد یونسی 

    

معاونت پشتیبانی جهاددانشگاهی استان مازندران مسئولیت حمایت و پشتیبانی از دیگرحوزه های مختلف جهاددانشگاهی را با رویکرد مالی واداری بر عهده دارد.
این معاونت شامل 3 زیر مجموعه اداره امور اداری و عمومی، اداره امور مالی و دفتر طرح و برنامه می باشد که وظایف هر یک از مجموعه های مزبور به شرح ذیل می باشد:
اداره امور عمومی
کارگزینی
رفاه
اموربیمه
دبیرخانه
خدمات عمومی
عمران
انبار
حقوقی
 
اداره امور مالی
حسابداری و ذیحسابی
بودجه دولتی
اموال
حقوق ودستمزد
کارپردازی
حسابرسی