جهاد دانشگاهی مازندران

مدیر تجاری سازی فناوری جهاد دانشگاهی مازندران: رمضان مهدی زاده

دانش آموختگان بعنوان بخش عظيم سرمايه‌هاي انساني كشور مي‌توانند در امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه و كم‌بازده پيشگام باشند. جهاددانشگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص و به پشتوانه انگيزه و شناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال نظير آموزش، فرهنگ‌سازي، توسعه محصولات و فرايندهاي جديد و اجراي طرح‌هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر در عرصه اشتغال، بر اساس يك برنامه چهار مرحله‌اي ذيل وارد مقوله اشتغال دانش آموختگان شد.

 

تشكيل ستاد اشتغال در سال 1377 با هدف آغاز بررسي‌هاي اوليه و عمومي اشتغال دانش‌آموختگان
اضافه‌شدن وظيفه "مشاركت در ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي اشتغال دانش‌آموختگان" به اساسنامه جهاددانشگاهي در جلسه مورخ 13/10/1379 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و تأسيس سازمان همياري اشتغال دانش‌آموختگان.
اقدام به تأسيس شعب و مراكز وابسته به سازمان در استانها و واحدهاي جهاددانشگاهي از سال 1383
افزودن مأموريت جديدي به وظيفه قبلي سازمان مبني بر تسهيل تجاري سازي فناوري در پاركها و مراكز رشد علم و فناوري و انتقال فناوري‌هاي به بلوغ رسيده به شركت‌ها و مؤسسات جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و برنامه‌هاي توسعه مطابق با جلسه هيات امناي مورخ 9/7/1393 و تغيير نام سازمان به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌آموختگان

در این راستا فراهم نمودن زمينه اي جهت تجاري سازي و تبديل تحقيقات و طرح‌هاي پژوهشي به بلوغ رسيده متعدد، به يك ايده و طرح عملياتي و در نتيجه فراهم نمودن فرصت‌هاي شغلي، تصميم بر آن شد كه كليه برنامه‌ها و خدمات حوزه اشتغال و كارآفريني جهاددانشگاهي در يك ساختار منسجم سازماني و با يك حوزه سياست‌گذاري، برنامه ريزي و نظارتي واحد، تجميع و ادغام گردد تا با اين اقدام ضمن اينكه يك بخش نيرومندتر و كارآمد مديريتي شكل گرفته شود، با هم افزايي درون سازماني و اهداف مشترك، برنامه هاي اشتغال و كارافريني با قوت بيشتر مسير خود را طي نمايد. و در همين راستا مآموريت هاي جديد به سازمان محول گرديد.

امروز با گذشت نزديك به 16 سال از تأسيس سازمان و تعامل با بسياري از سازمانها و نهادهاي متولي اشتغال اين سازمان مفتخر است كه اعلام نمايد توانسته خدمات علمي، توانمندسازي، تحقيقاتي و اطلاع رساني شغلي شايان توجهي را به مخاطبان خود (دانشجويان، دانش‌آموختگان، سازمانها، كارفرمايان و سرمايه‌گذاران )ارائه نمايد.

هم اكنون نيز سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش ‌آموختگان در 3 حوزه «توانمندسازي و تحقيقات اشتغال و كارآفريني» ، «تجاري سازي و امور پاركها و مراكز رشد» و «توسعه سرمايه گذاري و امور شركتها و مؤسسات» و با 31 شعبه داراي موافقت اصولي در استانهاي كشور، 24 پارک و مرکز رشد، بخش تجاری سازی و اشتغال جهاددانشگاهي را راهبري و مديريت مي‌نمايد.

دفتر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال شعبه  مازندران در سال1386 در جهاددانشگاهی مازندران افتتاح گردید و در حال ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و پژوهشی برای توسعه اشتغال استان می باشد.

 

اهداف و ماموریت سازمان:

تجاري سازي فناوري‌ و توسعه اشتغال دانش‌آموختگان از طريق:

1-    تجاری سازی فناوری‌های به بلوغ رسیده جهاددانشگاهی با ایجاد شرکت ها و موسسات دانش بنیان
2-    توسعه مراکز رشد ، ‌پارکها و ساختارهای تجاری سازی به منظور حمایت از فناوران
3-    ساماندهي نظام هدايت شغلي و توانمندسازي دانش آموختگان در حوزه هاي منتخب با حمايت، پشتيباني و هماهنگي مراجع ذيربط

4-    ارتقاء فرهنگ كارآفريني و روحيه خود باوري و ترويج الگوهاي موفق علم وفناوري با تاكيد بر جامعه دانشگاهي كشور


اهداف کلان حوزه تا  افق 1404
سازمان برتر در تجاري سازي  دستاوردهاي علمي و برخوردار از شركتهاي دانش بنيان با بهره‌مندي از نيروهاي دانشگاهي


سازمان برتر در کسب ارزش حاصل از عرضه فناوری موثر

سازمان موثر در ارائه و صدور خدمات علمي، تخصصي و فرهنگي با استفاده از نيروهاي متخصص در عرصه‌هاي ملي و منطقه‌اي

 

سازمان مؤثر در طراحي و اجراي طرح‌هاي جامع، طرح‌هاي تيپ كسب و كارهاي نوين و تعامل سازنده ملي و بين‌المللي در حوزه‌هاي كار، اشتغال و كارآفريني

پيشگام در توسعه توانمندي‌هاي شغلي دانش‌آموختگان و مؤثر در هدايت و حمايت از سرمايه‌هاي انساني بازاركار كشور با قابليت مؤثر در كشورهاي منطقه

الهام‌بخش در نوآوري، اطلاع‌رساني، ترويج، تصميم‌سازي و ارائه خدمات علمي در حوزه كارآفريني و اشتغال

توانمندیها:

عرضه خدمات پژوهشي، آموزشي و اطلاع‌رساني به دانش‌آموختگان دانشگاهي

عرضه خدمات علمي و مشاوره‌اي توسعة اشتغال به سازمانها و نهادهاي كشور

عرضه راهكارهاي علمي و اجرايي توسعة اشتغال در تدوين برنامه‌ها و سياستهاي كلان كشور

تعريف و تدوين راهكارهاي اجرايي توسعة اشتغال

تدوين طرحهاي تيپ شغلي نوآورانه

گسترش زمينه‌هاي اشتغال در حوزة IT

مديريت و اجراي طرحهاي كلان در حوزه اشتغال

برگزاري همايشها، سمينارها و كارگاههاي مرتبط با اهداف و سياستهاي سازمان

اجراي طرحهاي اشتغال زا

پيش‌بيني ساز و كارهاي مناسب جهت تجاري‌سازي فناوري

همكاري در توليد نيمه صنعتي و تجاري سازي كليه فعاليت‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با حوزه توسعه فناوري كه مراحل تحقيقاتي و ساخت نمونه اوليه را در پژوهشكده‌ها و واحدهاي سازماني جهاددانشگاهي سپري كرده‌اند.

مديريت و راهبري واحدهاي فناور و شركت هايي متقاضي استقرار در مراكز رشد، پارك‌هاي علم و فناوري

مديريت و راهبري كليه امور اقتصادي و سرمايه گذاري مرتبط با شركتهاي و موسسات جهاددانشگاهي و همچنين امور مربوط به صادرات ( صدور خدمات، محصولات و دانش فني و همچنين انتقال فناوري)