عنوان دوره

طول دوره (ساعت)

Perimavera

30

رشته تحصیلی مرتبط: مهندسی صنایع/ مدیریت صنعتی/ مهندسی عمران /مدیریت پروژه

* ضرورت تشکیل دوره :

پریماورا برای مدیریت همزمان ده ها و یا صدها پروژه می باشد حکم یک ERP را دارد در حالیکه MSP برای مدیریت تنها یک پروژه بکار می رود بنابراین این دو نرم افزار را نباید با یکدیگر مقایسه نمود اگر می خواهیم پریماورا را مقایسه کنیم باید با مفهوم EPM که به منظور مدیریت چندین پروژه ای در محیط مایکروسافت است مقایسه نمود.

 

* این کلاس ها برای گروه های زیر کاربرد خواهد داشت :

دانشجویان و کارشناسان مهندسی صنایع، عمران و مدیریت و ...

 

* اهداف برگزاری دوره :

آشنائي دانشجويان، کارشناسان و مديران متولي حوزه برنامه ريزي و مديريت و اجراي پروژه ها و يا سرمايه گذاري ها با نحوه تعيين سطح قابل اطمينان بودن مطالعات ‏سرمايه گذاري و احتمال موفق آميز بودن آن.‏

آموزش کنترل پروژه و آموزش کاربردی و عملی مدیریت پروژه

 

* زمینه اشتغالزایی دوره :

براي دانشجويان، کارشناسان و مديران متولي حوزه برنامه ريزي و مديريت و اجراي پروژه ها و يا سرمايه گذاري ها با توجه به تعدد سرمايه گذاري در کشورمان و ‏تغييرات و ريسکهاي فراوان اقتصادي در محيط آن، آشنائي با روشهاي آناليز حرفه اي ريسک سرمايه گذاري ها فرصت بسيار مناسبي براي توسعه کارآفريني در اين حوزه ‏است.‏