این معاونت به منظور توسعه آموزش های مهارتی در حوزه های هنر- کشاورزی - فنی مهندسی - فناوری اطلاعات و پزشکی به فعالیت مشغول است .