عنوان دوره

زبان ترمی

شرح مختصر دوره

دوره آموزشي زبان انگليسي بزرگسالان بر اساس مجموعه آموزشي Eight و برنامه ­های آموزش تکميلي مهارت شنيداري، مهارت خواندن و آموزش فيلم  ارائه مي‏ گردد. مجموعه Eight يکي از جديدترين کتب آموزشي زبان انگليسي است که از شهرت و اعتبار بين­ المللي خاصی برخوردار می­ باشد. کتاب‌هــای آموزشــی Eight در کنار آمــوزش پنــج مهــارت اصلــی زبــان، بر اساس دیــدگاه World Englishes نیازهــای ارتباطــی زبان‌آمــوزان را رفــع نمــوده و آنــان را بــرای موفقیــت در مهم‌تریــن آزمون‌هــای بین‌المللی آمــاده می‌کنــد.

ایــن مجموعــه نفیــس آموزشــی کلیــه اســتانداردهای اتحادیــه اروپــا CEFR را داراســت و برمبنــای بانــک اطلاعاتــی (CORPUS) جامعــی بنــا نهــاده شــده کــه ســطوح ابتدایــی تــا پیشــرفته آمــوزش زبــان انگلیســی را پوشــش داده اســت.

در حال حاضـر کتـب موجـود در کشـور کـه در مؤسسات آمـوزش زبـان انگلیسـی تدریس می‌شـود، بر اسـاس نیازهـای فراگیران ESL تدوین‌شده و درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اکثـر زبان‌آمـوزان ایرانـی پـس از مدتـی، درمی‌یابند کـه نیازهـای واقعـی آن‌هـا بـرآورده نمی‌شـود و در مکالمـه همچنـان دچـار مشـکل هسـتند. در نـگارش کتـب Eight نیـاز زبان‌آمـوز EFL و مهارت‌هـای زبانـی او تحـت پوشـش قـرار گرفتـه کـه در ایـن میـان، نگاهـی ویـژه بـه فراگیران ایرانـی شـده اسـت.

در آغـاز هـر درس، بخشـی با عنوان Warm-Up قـرار گرفتـه کـه مخاطـب EFL را از لحـاظ ذهنـی آمـاده یادگیـری درس می‌نمایـد. همچنیـن در آخـر هر دو درس، بخشــی تحت عنــوان CheckPoint وجود دارد که امکان مرور مطالب زبانی تدریس شده برای زبان‌آمـوز را فراهم می‌آورد.

از مزیت‌های اختصاصــی Eight بخشــی بــا عنــوان PRACTICE TIME اســت؛ ایــن بخــش امکانــی را فراهــم مــی‌آورد تــا فراگیران در خــار ج از کلاس فعالیت‌هــای زبانــی خــود را در محیــط واقعــی ادامــه داده و فرصــت بیشــتری بــرای اســتفاده کاربــردی از زبــان انگلیســی داشــته باشـند. بـا هـدف بالا بردن توانایـی نوشـتاری فراگیران، تمرینـات Writing موردتوجه ویـژه قـرار گرفتــه و زبان‌آمــوزان ســطوح پایــه تــا پیشــرفته بــرای مکاتبــات رســمی و آزمون‌هــای بین‌المللی آمــاده می‌شــوند.

مخاطبین دوره 

کلیه علاقمندان

سرفصل ها

 

شهریه

1،600،000 ریال

زمان برگزاری

در حال برگزاری

نام استاد

 

مرکز

ساری-آمل- بابل-بهشهر-بابلسر-قائمشهر