دوره آموزشی خلاصه سازی نوشته ها و مکاتبات اداری برای 126 نفر از پرسنل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد